top of page

Srce in misel 

Srce in misel, dve knjigi v eni: Ljubi, človek, ljubi z zbirko pesmi in Misli, človek, misli, z aforizmi.

Z ilustracijami Metode Umek, kjer je naslovnica s pesmimi podoba ženskih nog, ki jih seka v najbolj vitalnem delu moški korak. Ponovno simbolna vloga naslovnice. Barva pesmi je oranžna- barva druge čakre oz sakralne čakre. Življenje. Energija. Vse pesmi uvaja ženski glas in moški se naj odziva.

Drugi del knjige z aforizmi uvaja podoba kraške hiše s tremi odprtinami, krogom, ki simbolira tretje oko, oknom, ki simbolizira razum in velikimi vhodnimi vrati, ki simbolizirajo srce. Barva dela z aforizmi je viola barve in simbolizira stik z Univerzumom - kronska čakra.

Most med pesmimi in aforizmi so v srcu knjige, haikuji.

Knjiga je izšla 2008.

English

Heart and thought

Heart and thought, two books in one: Love, man love with a collection of poems and Thought, man, thought, with aphorisms.

With the illustrations of Metoda Umek, where the cover with poems is the image of women's legs, which are cut in the most vital part by the male step. Again, the symbolic role of the cover. The colour of the poems are in orange - the colour of the second chakra or the Sacral chakra. Life. The energy. All poems begin with a woman's voice and a man responds.

The second part of the book with aphorisms is introduced by the image of a house of Kras with three apertures, a circle which symbolizes the third eye, a window which symbolizes reason, and large doorways which symbolize the heart. The colour of the part with aphorisms is violet and symbolises contact with the Universe - Crown chakra.

The bridge between poems and aphorisms - in the heart of the book - are haikus.

The book was released in 2008.

Iz uvoda – odlomek:

»Pesnika«

»Od samih začetkov imajo izobraženci v začetkih poezije enega bistvenih virov, iz katerega lahko zajemajo in črpajo znanje o narodih. Z besedami, povezanimi znotraj sklopa verzov, pesniki pojejo o preteklosti, osvetljujejo sedanjost in gledajo v bodočnost. Brez poezije narodi životarijo v slabih časih za duha, trpijo malodušje, so brez ustvarjalne moči in nakazujejo svoj konec: človek se spreminja v mumijo.

Dragičina in Nikova poezija ima svoje sidro v kontemplaciji življenja,dva originalna in izrazita glasova v pesmih moškega in ženske. Uporaba besed je prava virtuoznost metafor. Pesniški stil je človekov prvinski jezik, ki s svojim razpoloženjem kriči v podobah bolečine in najvišje ljubezni. Poezija kot vir življenja samega.

Ni običajno, da bi sluh korakal z vidom in branje s čutenjem, toda v tej zbirki bralec vidi in čuti poezijo...«

dr. Juan Canto Rubio, profesor umetnosti in filozofije La casa de la Historia europea, predsednik

Español

Del prólogo  - extracto

“Poetas”

Los alfabetos, contienen desde el amanecer de la poesía una de las fuentes esenciales para informarse sobre la vida de los pueblos. Con letras, unidas dentro del molde de los versículos, los pueblos cantan el pasado, iluminan el presente y miran hacia el futuro. Sin poesía las naciones viven horas bajas para el espíritu, padecen desánimo, carecen de fuerza creadora, anuncian su fi n: el ser vivo se convierte en momia. Poesía de Dragica y Niko tiene su punto de arranque en la contemplación de la vida, dos voces originales e intensas del canto del hombre y de la mujer. El uso de la palabra es una verdadera maestría de metáforas. El estilo poético es un lenguaje primordial humano que con su estado de ánimo grita en una expresión de dolor y amor máximo. La poesía como la fuente de la vida misma.

No siempre el oír va con el ver y no siempre el leer va con el sentir, pero aquí el lector ve y siente la poesía…”

Dr. Juan Cantó Rubio, profesor arte y filosofía La casa de la Historia Europea, presidente

bottom of page